Home / Over RECVOL / Statuten

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “RECVOL Rivierenland”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maurik.

Doel

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het beoefenen van de volleybalsport in recreatief verband in het Gelders Rivierengebied middels het organiseren van een competitie

Duur

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt van een augustus tot een augustus. Het boekjaar valt daarmee samen.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn die verenigingen, organisaties, groepen, clubs of instellingen die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Artikel 5

Als lid kan een vereniging, organisatie, groep, club of instelling worden toegelaten, nadat daartoe een verzoek bij het bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de adviesraad alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode die een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het ophouden te bestaan als vereniging;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste juli in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste juli niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de adviesraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de adviesraad tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden en entreegelden;
b. schenkingen, erfstellingen, legaten, bijdragen en andere toevallige baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de adviesraad tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld;
3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de adviesraad tijdens de jaarvergadering;
4. Het vermogen van de vereniging mag uitsluitend ten behoeve van de vereniging of het gestelde doel worden aangewend.

Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de adviesraad.
2. De bestuurders worden door de adviesraad uit de door de leden kandidaat gestelde personen benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, welke functies tevens in een persoon verenigd mogen zijn. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de adviesraad benoemd. Bestuurders kunnen geen zitting hebben in de adviesraad.
3. De adviesraad kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien hij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treden er bestuursleden af volgens een in het huishoudelijk reglement vastgesteld rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren, of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de adviesraad.

Adviesraad

Artikel 11

De leden wijzen elk een afgevaardigde in de adviesraad aan. Tevens wijzen de leden een plaatsvervanger van de afgevaardigde aan, die zijn plaats bij afwezigheid of ontstentenis in mag nemen.

Artikel 12

1. Voor een november wordt door de adviesraad een jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
2. De adviesraad benoemt jaarlijks doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden uit zijn midden tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende c.q. laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan de in lid 1 bedoelde commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de adviesraad van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de adviesraad een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de in lid 2 bedoelde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de adviesraad verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de adviesraad al die maatregelen, welke door hem in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13

1. De adviesraad wordt bijeen geroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle afgevaardigden te zenden schriftelijke mededelingen met de agenda van de te behandelen punten.
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering komt de adviesraad zo dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht in vergadering bijeen alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde gedeelte van de stemmen in de adviesraad.
3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een vergadering van de adviesraad op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen vier weken nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur vergaderingen van de adviesraad bijeenroept.

Artikel 14

1. Alle afgevaardigden of hun plaatsvervangers hebben toegang tot de vergaderingen van de adviesraad, welke vergaderingen in het openbaar zullen worden gehouden. Elke afgevaardigde of diens plaatsvervanger heeft daar een stem.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter of diens plaatsvervanger.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verkregen. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van de stemmende afgevaardigde ondertekende stembiljetten.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een afgevaardigde of diens plaatsvervanger dit verlangt.

Artikel 15

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
2. Van het verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid, notulen gehouden.
3. Het bestuur heeft in de adviesraad slechts een adviserende stem.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de adviesraad, waartoe ter vergadering werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tevens moet in deze oproep vermeld worden dat de voorgenomen statutenwijziging ter inzage ligt op een daartoe geschikte plaats. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste vier weken.
2. Zij die de oproeping tot een vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijftien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een vergadering van de adviesraad, waar tenminste twee derde van het totaal aantal afgevaardigden aanwezig is met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Is het vereiste aantal afgevaardigden ter vergadering niet aanwezig dan wordt binnen vier weken een buitengewone vergadering van de adviesraad bijeengeroepen, waarin dezelfde onderwerpen worden behandeld. In die vergadering kan dan een besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden, echter wel met de vereiste van twee derde meerderheid.

Artikel 17

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan notariële acte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 18

Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de adviesraad genomen met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie vierde van het aantal afgevaardigden aanwezig is.
2. Bij het ontbreken van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige afgevaardigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt deze vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de adviesraad te bepalen doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmend.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

1. De adviesraad kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag van contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle onderwerpen, waarvan de regeling hem gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de adviesraad indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een derde van de afgevaardigden.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die afwijking door de wet of door de statuten wordt toegestaan.

Gedaan en verleden te Eck en Wiel op 13 augustus 1984 voor notaris G. Doorspiek.
Getekend door de initiatiefnemers Co van den Anker en Han Helmink, met Tom Visser vormende het eerste bestuur van de vereniging RECVOL Rivierenland.