Home / Over RECVOL / Regelgeving / Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement competitie RECVOL Rivierenland (update 2018-08)

Deelnemende teams

Artikel 1
Aan de RECVOL Rivierenland volleybalcompetitie nemen dames-, heren- en gemengde teams deel.
Artikel 2
Voor de dames-, heren- en gemengde teams gelden de regels, zoals die over het algemeen bij volleybalwedstrijden worden gehanteerd tenzij anders in dit reglement is aangegeven. Bij wijzigingen in landelijke regelgeving gaan deze pas in na vaststelling daarvan door de Adviesraad.
Artikel 3
Bij dameswedstrijden hangt het net op 2.24 meter hoogte, bij wedstrijden voor gemengd spelende teams op 2.34 meter en bij herenwedstrijden op 2.43 meter. Antennes bevestigd met 2 zijbanden aan het net parallel aan de zijlijn.
Artikel 4
In een team, dat uitkomt in een klasse voor gemengde teams moeten tijdens de wedstrijd minimaal twee dames binnen de lijnen staan.
Artikel 5
In afwijking van de algemeen geldende regels voor volleybalwedstrijden hanteert RECVOL Rivierenland de navolgende regels: alleen in de topklasse mogen teams met een libero spelen.

Zaal, scheidsrechter en teller

Artikel 6
Het thuisspelende team zorgt voor de zaalruimte. Bij een afwijkende, te kleine afmeting van een speelzaal dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de Adviesraad om in deze zaal te mogen spelen. Op een door de wedstrijdsecretaris te verstrekken inschrijfformulier wordt aan de wedstrijdsecretaris het adres van de speelzaal, een vaste speelavond als ook de tijden op die avond, waarop de zaal open is en waarop de wedstrijd begint, doorgegeven.
Artikel 7
Het thuisspelende team zorgt voor voldoende volleybalmateriaal in de zaal.
Artikel 8
Het thuisspelende team zorgt voor een scheidsrechter en een teller. Het is, behoudens met instemming van beide teams, niet toegestaan dezelfde wedstrijd te laten fluiten door verschillende scheidsrechters.
Artikel 9
Het is in de situatie waarbij onvoldoende vrije zone aanwezig is, toegestaan om met één voet in het veld te serveren. In overleg met de aanvoerders van de teams en de scheidsrechter kan hier op basis van afwijkende maten van de zaal van afgeweken worden.

Wedstrijden

Artikel 10
De leiding van de wedstrijden is in handen van de door het thuisspelende team aangewezen scheidsrechter. Tegen diens beslissingen is in beginsel geen protest mogelijk.
Artikel 11
De wedstrijden worden gespeeld over vier sets. De uitslag kan derhalve zijn: 4-0, 3-1, 2-2, 1-3 of 0-4.
Artikel 12
Een set is afgelopen als één van beide teams vijf en twintig punten heeft gehaald, waarbij het verschil met de tegenstander tenminste twee punten is. Is dat verschil er niet dan wordt zolang doorgespeeld tot het moment waarop het verschil wel twee punten is.
Artikel 13
De “toss” wordt in aanwezigheid van beide aanvoerders en de scheidsrechter verricht.De aanvoerder van het uitspelende team kiest, óf het recht van opslag óf de ontvangst van opslag; óf een speelhelft. De aanvoerder van de thuisclub kiest daarna binnen de gekozen mogelijkheden voor één van de twee overgebleven opties.
Artikel 14
De wedstrijden dienen te worden gespeeld op de door de wedstrijdsecretaris aangegeven dag en op het door de wedstrijdsecretaris aangegeven tijdstip.
Artikel 15
1. Indien een team voorziet dat het op een bepaalde datum de vastgestelde wedstrijd niet kan spelen, dan neemt de contactpersoon van dit team tenminste vijf dagen tevoren telefonisch contact op met de contactpersoon van de tegenstander. Het contact mag ook plaats vinden d.m.v. WhatsApp of SMS. Er dient wel een terugkoppeling tussen de contactpersonen plaats te vinden.In onderling overleg wordt een nieuwe datum vastgesteld, de nieuwe datum dient vastgesteld te zijn binnen 3 weken vanaf de dag waarop de uitstelaanvraag wordt aangevraagd.
2. Het team, dat om het verzetten van de datum vraagt, mailt meteen na het vaststellen van de nieuwe datum het daarvoor op de website www.RECVOL.nl aangebrachte formulier ‘uitstel aanvragen’ toe aan de contactpersoon uit het bestuur.
3. De contactpersoon uit het bestuur bevestigt per mail de afspraken tot het verzetten van een datum en het vaststellen van een nieuwe datum aan de contactpersonen van de beide teams, de adviesraadleden van de betrokken teams en aan de wedstrijdsecretaris.
4. Uitstel van een wedstrijd is slechts mogelijk indien beide teams een datum overeenkomen die valt binnen de in lid 1 genoemde termijn.
5. Een team mag maximaal tweemaal per seizoen een verzoek indienen om een wedstrijd te verzetten.
6. Indien een team/de teams in gebreke blijft/blijven aan lid 1 & 2 wordt/worden dit team/de teams de door de Adviesraad vastgestelde boete/sanctie opgelegd en stelt de contactpersoon uit het RECVOL bestuur in overleg met het niet in gebreke gebleven team of indien beide teams in gebreke bleven op eigen initiatief een nieuwe wedstrijddatum vast. Voor de derde en opvolgende verzettingen van een wedstrijd geldt een sanctie van telkens 1 punt in mindering in de stand.
Artikel 16
1. Ingeval van overmacht of gewichtige omstandigheden, waarvan het bestuur de redelijkheid beoordeelt, kan worden afgeweken van de in artikel 15, lid 1, genoemde termijn. De contactpersoon van het team dat door overmacht of gewichtige omstandigheden de wedstrijd niet kan spelen, deelt dit onmiddellijk telefonisch aan de contactpersoon van de tegenstander en de contactpersoon van het RECVOL bestuur onder opgave van redenen mee.
In onderlling overleg wordt een nieuwe datum vastgesteld.
2. Het team dat om het verzetten van de wedstrijddatum vraagt, stuurt meteen, dat wil zeggen voor de officiële speeldatum, het daarvoor op de website www.RECVOL.nl aangebrachte formulier ‘uitstel aanvragen’ toe aan de contactpersoon uit het RECVOL bestuur.
3. Door de contactpersoon uit het bestuur wordt de op het onder lid 2 bedoelde formulier genoemde datum overgenomen.
4. Indien op het onder lid 2 bedoelde formulier geen nieuwe wedstrijddatum staat vermeld, mailt het team dat om verzetting heeft gevraagd meteen na het vaststellen van de nieuwe datum, maar uiterlijk binnen 3 weken, het daarvoor op de website  www.RECVOL.nl  aangebrachte formulier “uitstel aanvragen” toe aan de contactpersoon uit het bestuur. Deze nieuwe datum dient vervolgens opnieuw via het online formulier (uitstel aanvragen) ingediend te worden.
5. Indien een team/de teams in gebreke blijft/blijven aan lid 2, 3 & 4 wordt/worden dit team/de teams de door de Adviesraad vastgestelde boete/sanctie opgelegd, telkens 1 punt in mindering in de stand en stelt de contactpersoon uit het RECVOL bestuur in overleg met het niet in gebreke gebleven team of indien beide teams in gebreke bleven op eigen initiatief een nieuwe wedstrijddatum vast. Voor de derde en opvolgende verzettingen van een wedstrijd geldt een sanctie van telkens 1 punt in mindering in de stand.
6. De contactpersoon uit het RECVOL bestuur bevestigt per e-mail de afspraken tot het verzetten van een wedstrijddatum aan de contactpersonen van beide teams, de adviesraadleden van de betrokken teams en aan de wedstrijdsecretaris.
Artikel 17
Vindt een wedstrijd ondanks het afwijzen van een verzoek tot uitstel niet plaats dan krijgt het team dat daaraan schuldig is vier wedstrijdpunten in mindering. De wedstrijd wordt vervolgens door de contactpersoon uit het bestuur opnieuw vastgesteld.
Artikel 18
Wanneer een team op de vastgestelde datum niet aanwezig is dan worden voor dit team eveneens vier wedstrijdpunten in mindering gebracht. Door de contactpersoon uit het bestuur wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld.
Artikel 19
Wanneer een team op de vastgestelde datum te laat aanwezig is, waardoor één of meer sets niet kunnen worden gespeeld, dan verliest dit team één, twee, drie of vier wedstrijdpunten. Alleen indien het team om dringende redenen (zie artikel16, lid 1) niet op tijd aanwezig kan zijn, wordt voor de resterende sets van de wedstrijd opnieuw een wedstrijddatum vastgesteld.
Artikel 20
Aan een verzoek om uitstel van een wedstrijd kan slechts eenmaal medewerking worden verleend. Een voor de tweede keer vastgestelde wedstrijd dient te worden gespeeld. Indien het team dat ten eerste om uitstel heeft gevraagd, opnieuw niet kan spelen dan verliest dit team de wedstrijd met 4-0 (25-0, 25-0, 25-0, 25-0). Alleen indien het andere team met betrekking tot de opnieuw vastgestelde datum om dringende redenen (zie artikel 16, lid 1) uitstel moet vragen dan wordt de wedstrijd ten derde male vastgesteld.

Wedstrijdformulier

Artikel 21
Door de wedstrijdsecretaris worden tegelijk met het wedstrijdprogramma wedstrijdformulieren verstrekt.
Artikel 22
De contactpersoon van het thuisspelende team draagt zorg voor een volledige invulling van het wedstrijdformulier, te weten datum, wedstrijdnummer, wedstrijd, setstanden, uitslag en handtekeningen.
Artikel 23
a. De contactpersoon van het thuisspelende team draagt zorg voor digitale verzending van het wedstrijdformulier via het daartoe op de website www.RECVOL.nl aangebrachte wedstrijdformulier binnen drie dagen na het spelen van de wedstrijd.
b. De contactpersoon van het thuisspelende team bewaart alle conform artikel 22 volledig ingevulde en vervolgens doorgemailde formulieren gedurende het lopende seizoen.
Artikel 24
a. Ingeval het niet tijdig doorzenden van het wedstrijdformulier wordt het thuisspelende team een boete opgelegd ter hoogte van een jaarlijks door de Adviesraad vast te stellen bedrag.
B. Indien op het wedstrijdformulier een uitslag is ingevuld die onderling overeengekomen is door de teams zonder dat de wedstrijd is gespeeld, worden beide teams met 8 wedstrijdpunten bestraft en tevens een boete opgelegd ter hoogte van een jaarlijks door de adviesraad vast te stellen bedrag.
Artikel 25
a. Zowel het thuis- als het uitspelende team kunnen op het wedstrijdformulier eventuele protesten tegen de gang van zaken, met uitzondering van beslissingen van de scheidsrechter, tijdens de wedstrijd kenbaar maken. Hiertoe kan op het wedstrijdformulier een aantekening worden gemaakt (voor ondertekening hiervan) en op een bijlage kan het protest dan nader worden toegelicht. Dit dient te gebeuren in aanwezigheid van de aanvoerder van het andere team.
b. Het thuisspelende team dient de klacht over te nemen op het digitaal te verzenden wedstrijdformulier.
Artikel 26
Een protest kan slechts in behandeling worden genomen, indien daarbij aangegeven wordt:
a. de naam van het protesterende team
b. de naam van de contactpersoon van het protesterende team.
Artikel 27
Niet schriftelijk ingebrachte protesten worden niet in behandeling genomen.

Protesten

Artikel 28
De wedstrijdsecretaris neemt een beslissing op schriftelijk ingediende protesten:
a. vermeld op het wedstrijdformulier zoals bedoeld in bovengenoemd artikel 25
b. ingediend door een aan de competitie deelnemend team.
Van de beslissing doet de wedstrijdsecretaris schriftelijk mededeling aan de contactpersonen van de betrokken teams, de leden van de adviesraad van de betrokken teams en het bestuur van RECVOL Rivierenland.
Artikel 29
De in artikel 28 bedoelde teams kunnen binnen een maand na datum van verzending van de eveneens in artikel 28 bedoelde schriftelijke mededeling van de wedstrijdsecretaris in beroep gaan tegen de beslissing van de wedstrijdsecretaris bij de Adviesraad. Het beroepschrift wordt ingediend bij de secretaris van RECVOL Rivierenland.
Artikel 30
De beslissing van de Adviesraad, die binnen twee maanden na indiening van het protest moet zijn genomen, is voor alle betrokken partijen bindend.

Puntentellingen en klasseringen

Artikel 31
Voor elke gewonnen set wordt aan een team een wedstrijdpunt toegekend.
Artikel 32
De klasseringen in de klassen worden opgemaakt aan de hand van de door de teams behaalde wedstrijdpunten, waarbij het team met de meeste wedstrijdpunten bovenaan en het team met de minste wedstrijdpunten onderaan staat geklasseerd. Hebben twee teams in de klassering niet zijnde de eindklassering evenveel wedstrijdpunten dan geldt voor de onderlinge volgorde het saldo van het gescoorde aantal punten en het aantal tegen gescoorde punten.
Artikel 33
Een team, dat in de eindrangschikking de meeste wedstrijdpunten heeft verzameld, is kampioen van de desbetreffende klasse.
Artikel 34
Vanaf de kwartfinale beker en bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten in de eindrangschikking, wordt indien dit gaat om een kampioenschap, promotie of degradatie, een beslissingswedstrijd gespeeld. De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat drie sets wint. In geval van een gelijke stand van 2-2 in sets, wordt de beslissende vijfde set gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. Er wordt in de 5e set vooraf getost en van speelhelft gewisseld als één van de ploegen het 8e punt heeft gescoord.

Terugtrekken team

Artikel 35
1. Wanneer een team zich na inschrijving terugtrekt dan komen alle door dit team gespeelde en nog te spelen wedstrijden te vervallen.
2. Voor het terugtrekken van een team na inschrijving in de competitie krijgt het lid een door de Adviesraad vastgestelde boete.
3. Voor het terugtrekken van een team na inschrijving in de bekercompetitie krijgt het lid een door de Adviesraad vastgestelde boete.

Promotie en degradatie

Artikel 36
1. Jaarlijks stelt de Adviesraad op voorstel van het bestuur een promotie- en degradatieregeling vast.
2. In de in lid 1 genoemde promotie- en degradatieregeling is in ieder geval voorzien dat de kampioen van de eerste-, tweede-, enz-klasse promoveert naar respectievelijk de hoofd-, eerste-, enz-klasse en dat het laagst geklasseerde team uit de hoofd-, eerste-, enz-klasse degradeert naar respectievelijk de eerste-, tweede-, enz-klasse.

Gerechtigde spelers

Artikel 37
In de teams mogen onder de voorwaarden genoemd in de volgende artikelen 38 en 39 ook spelers worden opgesteld die deelnemen aan wedstrijden in de NEVOBO-competitie.
Artikel 38
1. In de top/hoofdklasse teams dames en heren mogen maximaal twee spelers worden opgesteld die ook meedoen aan wedstrijden in NEVOBO-competities mits zij niet hoger spelen dan eerste klasse.
2. In de top/hoofdklasse teams gemengd mogen maximaal twee spelers worden opgesteld die ook meedoen aan wedstrijden in NEVOBO-competities mits zij niet hoger spelen dan tweede klasse.
Artikel 39
1. In de eerste klasse teams dames en heren mogen maximaal twee spelers worden
opgesteld, die ook meedoen aan wedstrijden in NEVOBO-competities mits zij niet hoger spelen dan tweede klasse.
2. In de eerste klasse teams gemengd mogen maximaal twee spelers worden
opgesteld, die ook meedoen aan wedstrijden in NEVOBO-competities mits zij niet hoger spelen dan derde klasse.
3. In de tweede klasse teams dames, heren en gemengd mogen geen spelers
worden opgesteld die meedoen aan wedstrijden in NEVOBO-competities.

Ongerechtigde spelers

Artikel 40
1. Indien geconstateerd wordt dat tegelijkertijd meer spelers die uitkomen in NEVOBO-competities dan genoemd in
de artikelen 38 en 39 mee hebben gedaan aan wedstrijden in de RECVOL Rivierenland-competitie dan vermeldt de
contactpersoon van het constaterende team dit als protest op het wedstrijdformulier.
Dit protest wordt op het wedstrijdformulier geplaatst op de in de artikelen 25 tot en met 27 bedoelde wijze.
Het plaatsen van het protest op het wedstrijdformulier kan niet meer plaatsvinden na ondertekening van het
wedstrijdformulier door beide aanvoerders en de scheidsrechter.
2. Bij een protest als onder lid 1 bedoeld wordt de procedure vermeld in de artikelen 25 t/m 27 gehanteerd..
3. De wedstrijdsecretaris vraagt na ontvangst van het onder lid 2 bedoelde wedstrijdformulier het team waartegen
het protest is ingediend om commentaar. Dit team krijgt twee weken de gelegenheid om op het protest
schriftelijk te reageren.
4. Na ontvangst van het onder lid 3 bedoelde commentaar of na weigering hiervan neemt de wedstrijdsecretaris op
grond van de in artikel 42 genoemde sancties binnen een week een beslissing.
5. De onder lid 4 bedoelde beslissing wordt ter kennis gebracht van de contactpersonen van de twee betrokken
teams, van de contactpersonen van de andere teams in de klasse waarin de wedstrijd is gespeeld, van de leden
van de adviesraad en van het bestuur van RECVOL Rivierenland.
Artikel 41
1. Tegen een beslissing van de wedstrijdsecretaris als bedoeld in artikel 40, lid 4 staat binnen een maand na verzending van de beslissing beroep open bij de Adviesraad.
2. De beslissing van de Adviesraad, die binnen twee maanden na indiening van het beroepschrift moet zijn genomen en waarbij de betrokken contactpersonen van de teams worden gehoord, is voor alle partijen bindend.

Sancties

Artikel 42
1. Het team dat de in de artikelen 38 en 39 genoemde regels overtreedt wordt bestraft met een aftrek van vier wedstrijdpunten.
2. Het team dat de in de artikelen 38 en 39 genoemde regels overtreedt wordt tevens bestraft met een geldboete van 25 euro.
3. De uitslag van de wedstrijd waarin de overtreding plaatsvond komt te vervallen. De wedstrijd wordt door de wedstrijdsecretaris opnieuw vastgesteld.

Dispensatie door NEVOBO geschorste spelers

Artikel 43
Een lid waarbij zich een speler aanmeldt die door de NEVOBO langdurig -dit is drie maanden of langer- geschorst is, dient zelf na te gaan of de schorsing reden kan zijn om deze speler niet toe te laten.
Artikel 44
Indien door een lid besloten wordt een door de NEVOBO geschorste speler toe te laten dan dient het lid voor de desbetreffende speler, alvorens deze meedoet aan competitiewedstrijden georganiseerd door RECVOL Rivierenland, dispensatie aan te vragen bij het bestuur van RECVOL Rivierenland.
Artikel 45
Het bestuur beslist over het verzoek als bedoeld in artikel 44 binnen een maand na ontvangst.
Artikel 46
Het bestuur kan de bevoegdheid als bedoeld in artikel 45 overdragen aan een commissie bestaande uit drie personen, zijnde geen leden van de Adviesraad.
Artikel 47
Tegen een beslissing van het bestuur c.q. de in artikel 46 bedoelde commissie staat binnen een maand na verzending van de beslissing beroep open bij de Adviesraad.
Artikel 48
De beslissing van de Adviesraad, die binnen twee maanden na indiening van het beroep moet zijn genomen en waarbij betrokkenen worden gehoord, is voor alle partijen bindend.
Artikel 49
Leden, die niet voldoen aan het gestelde in artikel 44 worden gestraft, indien blijkt dat in competitiewedstrijden een door de NEVOBO geschorste speler heeft meegedaan zonder verkregen dispensatie, met het verlies van alle behaalde wedstrijdpunten in wedstrijden, waarin deze speler mogelijkerwijs heeft meegedaan.

Aansprakelijkheid en slotbepaling

Artikel 50
1. Leden en deelnemers doen op eigen risico mee aan door RECVOL Rivierenland georganiseerde competities. RECVOL Rivierenland kan niet aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele ongelukken, schade en/of diefstal.
2. Leden en deelnemers doen mee aan de door RECVOL Rivierenland georganiseerde competities onder aanvaarding van alle in het wedstrijdreglement en de daaruit voortvloeiende regelingen genoemde voorschriften.
3. Door deelneming aan de competities alleen al wordt door de leden en de teams ingestemd met het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel.
Artikel 51
In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdsecretaris. Tegen beslissingen van de wedstrijdsecretaris kan bij de Adviesraad bezwaar worden ingediend. De uitspraak van de Adviesraad, die binnen twee maanden na indiening van het bezwaarschrift moet volgen, is voor alle partijen bindend.
Een bezwaarschrift moet binnen een maand na verzenden of bekend worden van de beslissing van de
wedstrijdsecretaris worden ingediend bij de secretaris van RECVOL Rivierenland.