Home / Over Maas en Waal / Regelgeving / Wedstrijdreglement M&W

Wedstrijdreglement M&W

Reglement recreatie Volleybal

Uitgegeven november 1979, herzien maart 1982, herzien juni 1985, herzien juni 1988, herzien mei 1993, herzien mei 1998, herzien mei 2005, herzien mei 2006, herzien mei 2007, herzien september 2007, herzien september 2008, herzien juni 2017, herzien juni 2018.

 1. Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle volleybalwedstrijden georganiseerd door het district sectie Maas & Waal.
 2. De bepalingen in het wedstrijdreglement worden door de deelnemers zelf in meerderheid vastgesteld en gelden, tenzij anders vermeld, zowel voor dames voor de heren als voor de gemengde teams.
 3. Het doel van de recreatieve competitie is:
  a: het onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen tussen deelnemers.
  b: het bevorderen van het volleybal.
  c: het behouden van een competitie, naar regels, welke door de deelnemers in meerderheid worden vastgesteld.
 4. De competitieleiding stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deelname aan de competitie.
 5. Waar in dit reglement gesproken wordt over spelers en aanvoerders, dient ook gelezen te worden speelsters en aanvoersters.
 6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 7. Het contact tussen het bestuur en de verenigingen loopt uitsluitend via de contactpersonen.
  De contactpersonen informeren hun vereniging.
 8. Er wordt gespeeld volgens de officiële NeVoBo-regels, behoudens enkele afwijkingen in het wedstrijdreglement:
  – We spelen zonder libero. Behalve de teams die uitkomen in de Topklasse. Daar is spelen met een libero wel toegestaan.
 9. De competitie kent een opbouwvorm in piramidevorm.

 

 1. Voor de recreatieve competitie worden die teams ingeschreven, die zich door middel van een hiervoor bestemd inschrijfformulier hebben opgegeven.

(11. Dit artikel is samengevoegd met artikel 8 en daardoor komen te vervallen.)

 1. De teams in één poule ontmoeten elkaar minimaal tweemaal.
 2. Inschrijvingen van spelers voor de recreatieve competitie Maas & Waal geschiedt door middel van een hiervoor bestemd inschrijfformulier.
 3. De inschrijving is voor de duur van één seizoen. Vóór de aanvang van het nieuwe seizoen dient men opnieuw in te schrijven.
 4. Spelers mogen maar bij één vereniging competitie spelen.
 5. Spelers die deelnemen aan volleybalcompetities anders dan de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie, worden voor de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie uitgesloten.
  Uitgezonderd spelers die voor verenigingen die namens de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie uitkomen in de bekercompetitie of de Topklasse van RecVol Rivierenland.
 6. Een speler uit een andere competitie dan de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie kan niet tijdens het seizoen overstappen naar “onze” competitie. Hij kan zich aanmelden voor het volgende seizoen. Hij is niet eerder speelgerechtigd voor de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie.
 7. Als er in een team een speler deelneemt aan een wedstrijd in een andere competitie dan de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie en dan weer in hetzelfde seizoen deelneemt in “onze” competitie, zal het hele team uitgesloten worden voor het betreffende seizoen en rechtstreeks degraderen naar één poule daaronder. Dit geldt ookals een speler speelt met een spelerskaart uit een andere competitie dan “onze competitie”.
 8. Bij deelname aan de competitie is elk team verplicht om te spelen tegen elk team uit zijn/haar poule.
 9. Verenigingen die tussentijds nieuwe deelnemers willen opgeven kunnen dit alleen schriftelijk doen d.m.v. het inschrijfformulier. De aldus opgegeven speler is speelgerechtigd indien de spelerskaart in bezit van de vereniging is.Als een speler geen geldige spelerskaart kan tonen van de Maas& Waal Recreanten Volleybalcompetitie mag hij niet meedoen aan de wedstrijd. Dus ook niet als de kaart is aangevraagd.
 10. Het inschrijfgeld dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan.
 11. Wanneer een team zich ná 1 augustus van enig jaar uit de betreffende competitie terugtrekt zal ten minste de helft van het verschuldigde inschrijfgeld verschuldigd zijn.
 12. Voor de aanvang van de competitie dient een teamopgave van minimaal zes speelgerechtigde spelers in het bezit te zijn van de competitieleiding. De teamopgave moet een maand vóór de aanvang van de competitie binnen zijn.
 13. Als een team overstapt naar een andere vereniging, of als zelfstandig team verder gaat, blijft de plaats die ze tot dan toe innamen in een poule toebehoren aan de oorspronkelijke vereniging. Tenzij de oorspronkelijke vereniging en nieuwe vereniging het er over eens zijn dat de rechten worden overgedragen aan het team en dit ook schriftelijk aan de bond bevestigen. De plaats in de poule gaat dan over naar de nieuwe vereniging.
 14. Alleen de competitieleiding of hun vertegenwoordiger(s) is (zijn) belast met het verloop van de competitie en het doen naleven van de wedstrijd- en andere reglementen.
 15. Bij bijzondere omstandigheden zal het programma worden aangepast.
 16. Uniforme kleding wordt zeer op prijs gesteld.
 17. De verenigingen ontvangen van elk team een exemplaar van het wedstrijdprogramma, tien dagen vóór de aanvang van de eerste wedstrijd.
 18. Wijzigingen in het wedstrijdprogramma kunnen door de teams worden voorgesteld, maar zijn uitsluitend van kracht als ze door de competitieleiding worden bevestigd. Zij zullen tijdig aan de betreffende verenigingen worden meegedeeld.
 19. De wedstrijdleiding heeft het recht, te allen tijde, indien hier dringend aanleiding toe is, het wedstrijdprogramma te wijzigen.
 20. De wijzigingen zullen tijdig, dat wil zeggen, tien dagen tevoren, aan de betreffende verenigingen worden meegedeeld.
 21. De voorgeschreven nethoogten zijn: voor heren: 2.43 meter voor dames 2.24 meter
 22. Voor verenigingen die met méér dan een team aan de competitie deelnemen, geldt het volgende:
  – Spelers, opgegeven voor een bepaald team, mogen niet in een lager team uitkomen (ook niet in dezelfde poule).
  – Spelers spelen zich na 4 keer vast in een hoger team en kunnen niet meer tijdens het seizoen teruggezet worden naar een lager team.
  – Spelers die 3 of minder aantal keren meegespeeld hebben in een hoger team (t/m december) starten in januari weer op 0.
  – Je mag dus ingeval van meerdere hogere teams in elk team 3 keer meespelen zonder dat je je vast speelt.
  – Team 1 is het hoogst geklasseerde team.
 23. Het team dat in het programma als eerste staat vermeld, heeft automatisch de eerste opslag en dient zich op de rechter speelhelft op te stellen (rechts gezien, vanaf de plaats van de scheidsrechter).
 24. De promotie/degradatie regeling is als volgt:
  – Nr. 1 in poule A mag zich kampioen van Maas en Waal noemen.
  – In de andere poules promoveren de nummers 1 en degraderen de nummers laatst.
  – De nummers 2 van een poule spelen tegen de op een na laatst geplaatste van een hogere poule een promotie/degradatie wedstrijd.
  – Bij eventueel verschuiven van teams i.v.m. het te groot of te klein worden van de poules blijft degradatie gehandhaafd.
  – Mochten teams gelijk eindigen in punten, dan volgt er een beslissingswedstrijd.
  – De mogelijke promovendus van de promotie/degradatie wedstrijd kan zich voor 1 maart van het betreffende seizoen afmelden bij de wedstrijdleiding als deze niet in aanmerking wil komen voor promotie. Nummer 3 in de poule krijgt dan die mogelijkheid aangeboden.
  – Als een team in aanmerking komt voor promotie/degradatie en deze niet wil spelen, dan beslist het andere team dat zich niet heeft afgemeld wie er degradeert of promoveert.
 25. Rallypointsysteem:
  – De wedstrijd bestaat uit 4 sets, waarbij elke gewonnen set één punt oplevert.
  – Het team dat de rally wint, krijgt een punt en de opslag.
  – Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. Bij een gelijke stand van 24-24 gaat het spel door tot er een verschil van twee punten is bereikt.
 26. De competitieleiding Maas & Waal heeft de bevoegdheid bij overtredingen van het reglement de wedstrijd als verloren te beschouwen en zo nodig het maximum aantal te behalen punten in mindering te brengen.
 27. Bij het niet opkomen dagen van een team, zal (zullen) de wedstrijd(en) van dit team als verloren worden verklaard, tenzij men door overmacht niet kan spelen; dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
 28. Als een vereniging meerdere wedstrijden speelt op 1 speelveld op dezelfde avond, dan moet er tussen de aanvangstijd van de eerste en tweede wedstrijd minstens 90 minuten zitten.
 29. De tijd die vermeld staat in het wedstrijdprogramma is de tijd van aanvang van een wedstrijd. Uiterlijk 15 minuten voor de tijdsaanduiding in het wedstrijdschema begint men met inspelen zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.
 30. De deelnemende teams dienen ten minste een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 31. De aanvoerders van de spelende teams moeten het wedstrijdformulier tijdig en leesbaar invullen (blokletters), achter alle namen van de spelers zet hij het bijbehorende registratienummer in klimmende volgorde. De aanvoerder mag na overleg met de scheidsrechter de spelerskaarten van de tegenstander inzien.
 32. Bij aanvang van de wedstrijd moeten per team minimaal vijf spelers meedoen. Op het wedstrijdformulier moet de zesde speler al wel vermeld staan.
 33. Het is toegestaan om één dame mee te laten spelen in het laagste geklasseerde herenteam van een vereniging. Er mogen twee dames op het wedstrijdformulier staan, voor een eventuele wissel.
 34. De aanvoerder vult het wedstrijdformulier ook in als de tegenstander niet aanwezig is of niet op komt dagen en vermeldt hierbij of de tegenstander zich heeft afgemeld.
 35. Spelers vermeld op het wedstrijdformulier worden geacht deze wedstrijd meegespeeld
  te hebben.
 36. De spelers dienen de spelerskaarten en het teamkaartje steeds bij zich te hebben (of aanvoerder of coach).
 37. Voor de aanvang van de wedstrijd moet de scheidsrechter de wedstrijdkaarten controleren samen met de aanvoerder en deze aftekenen op het wedstrijdformulier.

(49. Dit artikel is samengevoegd met artikel 20 en daardoor komen te vervallen.)

 1. Het wedstrijdformulier dient te worden ondertekend door de beide aanvoerders en als laatste door de scheidsrechter.
 2. Er mag uitsluitend gespeeld worden met het officiële wedstrijdformulier.
 3. Het is niet verplicht (rug)nummers te dragen.
 4. De scheidsrechter en teller worden geleverd door het team dat in het programma als eerste staat vermeld. De scheidsrechter mag niet als coach van een team optreden.
 5. Wanneer door gebrek aan tijd een wedstrijd of set moet worden afgebroken, heeft het team dat op dat moment met minimaal twee punten voorstaat deze set gewonnen.
 6. Wanneer een team zonder of zonder tijdig bericht niet opkomt, wordt deze wedstrijd verloren beschouwd. De tegenstander wint deze wedstrijd met 4-0 met setstanden 25- 0, 25-0, 25-0 en 25-0.
 7. Als wedstrijden uitlopen mag de wachttijd niet meer dan één uur zijn.
 8. De scheidsrechter leidt de wedstrijd van het begin tot het einde. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

  58. Als er ongeregeldheden zijn bij een wedstrijd worden deze geschillen tussen de beide besturen van de betreffende verenigingen opgelost. Spelers moeten zich dus bij hun bestuur melden met de betreffende klacht. De wedstrijdleiding van de competitie wordt door beide verenigingen wel op de hoogte gehouden. Het bestuur van de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie treedt op als mediator.

 9. Bij slecht weer wordt rond 18.00 uur de toestand op de wegen bekeken en neemt de wedstrijdleiding een beslissing over het wel/niet doorgaan van de geplande wedstrijden.
 10. Een wedstrijd wordt verloren beschouwd, indien:
  – een wedstrijdformulier moedwillig onjuist is ingevuld
  – een team opkomt met een speler uit een hoger team.
 11. In de laagste poule bij de herencompetitie kunnen met ingang van seizoen 2007-2008 ook gemengde teams ingeschreven worden. Deze teams moeten aan de volgende criteria voldoen:
  1. Aan het begin van het seizoen wordt duidelijk aangeven dat het om een gemengd team
  gaat.
  2. Elke set moeten er minstens 2 dames in het veld aanwezig zijn.
  3. De gemengde teams kunnen promoveren.
  4. De dames opgegeven bij de herencompetitie mogen niet invallen of ingeschreven zijn in de damescompetitie, maar wel invallen in het laagste herenteam.
  5. De teamaanduiding “gemengd team” wordt aangegeven op de teamkaart.

(62. Dit artikel is samengevoegd met artikel 35 en daardoor komen te vervallen.)

 1. Als een team te laat verschijnt bij de wedstrijd en er is voldoende tijd om te spelen, dan wordt de wedstrijd alsnog gespeeld. Kan er niet gespeeld worden in verband met tijdnood,dan beslist de wedstrijdleiding of de wedstrijd op een later tijdstip alsnog wordt gespeeld.
 2. Voor het verzetten van een wedstrijd gelden de volgende afspraken:
  1. Indien een team voorziet dat het op een bepaalde datum de vastgestelde wedstrijd niet kan spelen, dan neemt de contactpersoon van de vereniging van dat team tenminste vijf dagen tevoren telefonisch contact op met de contactpersoon van de tegenstander. In onderling overleg wordt een nieuwe datum vastgesteld. De nieuwe datum dient vastgesteld te zijn binnen 2 weken vanaf de dag waarop de uitstelaanvraag wordt ingediend.
  2. De contactpersoon van de vereniging en/of van het team, dat om het verzetten van de datum vraagt, mailt meteen na het vaststellen van de nieuwe datum het daarvoor op de website www.RECVOL.nl aangebrachte formulier ‘uitstel aanvragen’ toe aan de wedstrijdleiding van de Maas en Waal Recreanten Volleybalcompetitie.
  3. De wedstrijdleiding bevestigt per mail de afspraken tot het verzetten van een datum en het vaststellen van een nieuwe datum aan de contactpersonen van de beide verenigingen. Ook zorgt de wedstrijdleiding voor een aanpassing van het wedstrijdschema op de website.
  4. Uitstel van een wedstrijd is slechts mogelijk indien beide teams een datum overeenkomen die valt binnen dezelfde seizoenshelft.
  5. Een team mag maximaal tweemaal per seizoen een verzoek indienen om een wedstrijd te verzetten.
  6. Indien een team/de teams in gebreke blijft/blijven aan lid 1 & 2 kan aan dit team/de teams door de wedstrijdleiding een sanctie worden opgelegd. Afhankelijk van de ernst van het gebrek kan de sanctie variëren tussen de 1 en 4 wedstrijdpunten. De wedstrijdleiding treedt in overleg met het niet in gebreke gebleven team voor het vaststellen van een nieuwe wedstrijddatum. Zijn beide teams in gebreke gebleven, dan stelt de wedstrijdleiding een nieuwe speeldatum vast.
 3. Nieuwe teams worden door het bestuur op sterkte ingedeeld na het spelen van een toelatingswedstrijd. Dit is alleen als het nieuwe team vraagt om plaatsing in een hogere poule dan de laagste poule.